Fraude en corruptie op de werkvloer is aan de orde van de dag.

Als de werkgever vermoedens van fraude of corruptie op de werkvloer heeft, is het belangrijk dat de juiste stappen worden genomen en rekening wordt gehouden met de geldende wet- en regelgeving. Niet alleen om bewijs te verzamelen en met het gebruikmaken daarvan disciplinair tegen de betrokken medewerker(s) te kunnen optreden, maar ook om de schade zoveel mogelijk te beperken en om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Ons team is ervaren, zowel in het verlenen van bijstand bij complexe fraude- en corruptiezaken met grote zakelijke en financiële belangen als bij het implementeren van preventieve maatregelen om dit te voorkomen. Onze focus is daarbij niet alleen gericht op de complexiteit van en advisering rondom de bewijsvergaring, maar ook op de ondersteuning bij het nemen van en uitvoering geven aan arbeidsrechtelijke (ontslag)maatregelen, het verhalen van de schade en het treffen van beslagmaatregelen, het begeleiden van een aangiftetraject, inclusief het onderhouden van contacten met het Openbaar Ministerie, en het voorkomen of beperken van eventuele, fiscale en privacy gerelateerde risico’s en implicaties. Bij het implementeren van preventieve maatregelen ter voorkoming van fraude en corruptie richt ons multidisciplinaire team zich met name op het schrijven en beoordelen van interne (huis)regels en protocollen en het daarbij begeleiden van medezeggenschapstrajecten, als de beoogde preventieve maatregelen aspecten behelzen waarvoor de wet voorschrijft dat de ondernemingsraad moet worden betrokken.

Vanuit onze multidisciplinaire aanpak weten wij tot effectieve en efficiënte strategieën te komen gericht op een optimale bijstand aan onze cliënten, ook als de kwestie een internationaal karakter heeft en grensoverschrijdende aspecten kent.

Lees meer