Vooraf goed de eigen juridische en strategische positie te bepalen.

In Nederland zijn vakbonden en ondernemingsraden de belangrijkste spelers op het terrein van medezeggenschap en collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Vakbonden sluiten op bedrijfstak- en ondernemingsniveau collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) voor hun leden af en ondernemingsraden houden zich op ondernemingsniveau bezig met de behartiging van de werknemersbelangen binnen de bandbreedte van het belang van de onderneming als geheel.

Het is natuurlijk plezierig als het overleg met de ondernemingsraad of vakbond constructief verloopt, maar helaas is dit niet altijd het geval. Door vooraf goed de eigen juridische en strategische positie te bepalen en een medezeggenschapsorgaan vroegtijdig te betrekken in de besluitvorming, kan worden voorkomen dat het overleg stroef verloopt of vastloopt. Wij hebben veel ervaring met het ondersteunen van ondernemers en werkgeversorganisaties bij het overleg met ondernemingsraden respectievelijk vakbonden, waardoor wij hen goed kunnen adviseren over strategie en tactiek. Voor ondernemers zijn wij daardoor van grote toegevoegde waarde gebleken in lastige overlegsituaties. Ook zijn wij al jarenlang een vaste sparringpartner voor verschillende werkgeversorganisaties.

Vakbonden sluiten namens hun leden cao’s af over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals loon, pensioen, toeslagen etc. Daarnaast kunnen bedrijven die genoodzaakt zijn af te slanken met vakbonden (en/of de ondernemingsraad) een sociaal plan overeenkomen. Wij hebben veel kennis en ervaring met het onderhandelen over en opstellen van teksten voor cao’s en sociale plannen. Vakbonden kunnen hun eisen kracht bijzetten door middel van een werkstaking, maar ook door stiptheidsacties, werkonderbrekingen en klantvriendelijke acties. In zo’n situatie kan de ondernemer bij ons terecht voor snel en adequaat advies en zo nodig het voeren van een kort geding.

Ondernemingsraden moeten op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) actief worden betrokken bij bepaalde bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische voorgenomen besluiten (zoals de verkoop van (een deel van de) onderneming, of een reorganisatie) en ook bij het opstellen of wijzigen van bepaalde personele regelingen (zoals een belonings- of functiewaarderingssysteem). In geval van een geschil kan de ondernemingsraad, afhankelijk van de aard van het geschil, een procedure starten bij de kantonrechter of de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. In die procedures steunen wij de ondernemer (of de ondernemingsraad) met onze uitgebreide kennis en (proces)praktijkervaring op het gebied van de medezeggenschap.

Lees meer