Er is sprake van staatssteun indien aan vijf cumulatieve criteria wordt voldaan.

De staatssteunregels zijn neergelegd in artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (“VWEU”). Er is sprake van staatssteun indien aan vijf cumulatieve criteria wordt voldaan.

  1. De steun wordt verleend aan onderneming die een economische activiteit verricht;
  2. De steun wordt door staatsmiddelen bekostigd;
  3. Deze staatsmiddelen verschaffen de begunstigde een economisch voordeel van niet-marktconforme aard;
  4. De steun is selectief; én
  5. De steun kan de concurrentie op de interne markt beïnvloeden en nadelige gevolgen hebben voor de handel tussen EU-lidstaten.

Indien aan één van deze criteria niet wordt voldaan, zijn de staatssteunregels niet van toepassing.

Mocht wél aan alle criteria worden voldaan, dan is het niet altijd noodzakelijk om de maatregel bij de Europese Commissie aan te melden om goedkeuring te verkrijgen. De maatregel kan namelijk van het staatssteunverbod zijn vrijgesteld.

Vrijstellingsmogelijkheden

Op grond van Verordening (EU) 1407/2013 (“De-minimisverordening”) kunnen ‘kleine’ steunbedragen worden toegekend aan ondernemingen zonder het staatssteunverbod te overtreden.  Daarvoor moet het totale bedrag aan de-minimissteun dat per lidstaat aan één onderneming wordt verleend, niet hoger liggen dan € 200.000,- over een periode van drie belastingjaren.

Verordening (EU) 2021/1237 bevat algemene groepsvrijstellingen voor verschillende steuncategorieën, zoals regionale steun, steun voor breedbandinfrastructuur, regionale luchthavens of digitale connectiviteit. Voor iedere categorie gelden afzonderlijke voorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van de steun) waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Voor steun aan ondernemingen in de landbouwsector kan een beroep worden gedaan op Verordening (EU) 2022/2472. Het gaat dan bijvoorbeeld om steun voor her herstel van schade als gevolg van natuurrampen of steun voor bosbouw. Deze verordening bevat de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Op grond van Verordening (EU) 2022/2473 kan steun worden gegeven zonder deze aan te melden aan ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten.

Wij kunnen adviseren of de vrijstellingen in uw geval van toepassing zijn.

Lees meer